השפעת גודל הכיתה על שחיקת מורים ועל הישגים לימודיים

1289

הקדמת מערכת האתר "ידע וסקרנות דיגיטלית"

סקירה נוספת שלנו על שחיקת מורים

הסקירה כוללת את החלקים הבאים:

חלק א' ,  גודל הכיתה במדינות שונות

חלק ב' ,  האם יש קשר בין שחיקת מורים ובין גודל הכיתה ?

חלק ג' , הקשר בין הישגים לימודיים וגודל הכיתה

נספח (מחקרים בעברית)

חלק א' , גודל הכיתה במדינות שונות

מהו גודל כיתות בית הספר הממוצע בבריטניה ובקנדה ?

גודל הכיתה הממוצע בבתי ספר בקנדה הוא 26 תלמידים.

בבריטניה הוא נמוך יותר, בשנת 2018 הוא היה 21  תלמידים בכיתה בבתי ספר תיכוניים ו-27 בבתי ספר יסודיים.

מהן שעות העבודה הממוצעות למורים בבריטניה ובקנדה ?

בממוצע, מורים בקנדה מלמדים בין חמש לשש שעות ביום, בסך הכול 25 עד 30 שעות שבועיות. בבריטניה, שעות ההוראה הן בממוצע בין 19 ל-20 שעות שבועיות – אולם היקף  השעות מגיע , למעשה,   להיקף שבין  37 ל-40  שעות על ידי הדרישות של הכנת מערכי שיעור  מחוץ לשעות השיעור הפורמאלי . מורים בבריטניה נדרשים לא רק לעבוד שעות ארוכות יותר מיום הלימודים, אלא לקחת את העבודה הביתה כדי להשלים בערבים ובסופי שבוע. יום הלימודים הממוצע בבריטניה נמשך בין השעות 9:00-15:30, אם כי זה משתנה מאוד בין בתי הספר.

מקור

  • גודל הכיתה הממוצע הארצי בארה"ב הוא 24 תלמידים נכון לשנת 2022.
  • גודל  הכיתות ביפן :  הממוצע הוא כ-38 תלמידים בכיתה ( הרפורמה של 2021  ביפן מבקשת להפחית  את היקף התלמידים בכיתה ל25-30 תלמידים)  
  • סין , גודל  הכיתה : בממוצע 40-60 תלמידים
  • גודל הכיתה הממוצע במערכת החינוך במצרים בחינוך  היסודי הוא 47.5 תלמידים בכיתה, בעוד שהממוצע הארצי לכל הכיתות הוא 44.

ישראל

גודל הכיתה הממוצע בישראל בחינוך היסודי (רשמי ולא רשמי) הינו 27 תלמידים לכיתה לעומת 21.4  בממוצע מדינות ה-OECD,

מבחינת גודל כיתה ממוצע, ישראל ממוקמת רביעית מבין 34 מדינות, כאשר מעליה צ'ילה, סין ויפן, ומתחתיה קוריאה. בהשוואה לשנת ,2000 השינוי בישראל הינו קטן מאד, בעוד בקוריאה השינוי דרמטי )הפחתה של 0.3 בגודל כיתה ממוצע בישראל לעומת הפחתה של 11.4 תלמידים בגודל כיתה בקוריאה)

גודל כיתה ממוצע בחטיבת הביניים בישראל הינו 28.1 תלמידים, לעומת 23.5 במדינות  OECD

מקור וקרדיט : ד" ר אורנה שמחון , משרד החינוך

חלק ב' ,  האם יש קשר בין שחיקת מורים ובין גודל הכיתה ?

 מה מצאנו בסקירת  הספרות במאגרי מידע ?

המשתנה של גודל הכיתה הוא משני מבחינת גורמי השחיקה של המורים בעולם . רק במדינות בהן יש כיתות גדולות של 40 ו60 תלמידים ( כמו ביפאן וסין ) יש לגודל הכיתה השפעה ישירה על שחיקת המורים , בשאר המדינות לא נמצא כי גודל הכיתה הוא מרכיב ראשוני ומשני בשחיקת המורים . משתנים כמו עומס עבודה ,אקלים בית ספרי לא-תומך, והעדר אוטונומיה פדגוגית הם הרבה יותר משמעותיים מבחינת שחיקת המורים.

מקורות

מחקר ביפן : יש קשר בין גודל הכיתה ובין שחיקת המורים  קישור

Relationship between occupational stress and burnout among Chinese teachers: a cross-sectional survey in Liaoning, China

Y Wang, A Ramos, H Wu, L Liu, X Yang, J
Wang… – International archives of …, 2015 – Springer

Teacher burnout: A psychodynamic existential perspective

AM Pines – Teachers and Teaching, 2002 –
Taylor & Francis

 Predictors of Beginning Teacher Burnout.

A Ayalon – 1989 – ERIC

 [PDF] A meta-analysis of special
education 
teachersburnout

EY Park, M
Shin
 – SAGE Open, 2020 – journals.sagepub.com

 Teachers
Burnout Revisited: An Analytical Evidence?

EA Quirap – ? Teachers Burnout Revisited: An
Analytical …, 2022 – scholar.archive.org

The relationships between workgroup
emotional climate and 
teachersburnout and coping style

S Shorosh, I
Berkovich
 – Research Papers in Education, 2022 – Taylor & Francis

EFL teachersburnout and individual psychology: The effect of an
empowering program and cognitive restructuring techniques

F
Ghasemi
 – Current Psychology, 2023 – Springer

Predictors and outcomes of teachersburnout trajectories over a seven-year period

N Gillet, AJS
Morin
, É Sandrin, C
Fernet
 – Teaching and Teacher Education, 2022 – Elsevier

The relationship between teacher
burnout and student motivation

B
Shen
, N McCaughtry, J
Martin
A
Garn
… – British Journal of …, 2015 – Wiley Online Library

 Teachersburnout: The role of trait emotional intelligence and social
support

C
Fiorilli
, P Benevene, S
De Stasio
I
Buonomo
… – Frontiers in …, 2019 – frontiersin.org

Egyptian teachersburnout: the role of work environment characteristics and
job stress

SM Badawy – 2015 – buescholar.bue.edu.eg

 

למרות שהכיתות במערכת החינוך במצרים הם גדולות מאד ( בממוצע 47 תלמידים לכיתה ) , לא נמצא במחקר כי גודל הכיתה הוא הגורם לשחיקת המורים שם.

מקור :

[PDF]  Egyptian teachersburnout: the role of work environment characteristics and job stress

SM Badawy – 2015 – buescholar.bue.edu.eg

ראו גם  :האם ניתן לשכך את שחיקת המורים בארץ ובעולם ? תמונת מצב 2022

קישור

ראו גם :משבר ההוראה – לא רק בישראל : מה גורם למורים בעולם לעזוב את מקצוע ההוראה ?(קישור)

בארה"ב שחיקת המורים היא גבוהה מאד ביחס לעולם , למרות שגודל הכיתות בבתי הספר סביר.

כמה מהמורים בארה"ב שחוקים ?

בינואר 2022, סקר של איגוד החינוך הלאומי  בארה"ב מצא כי 55 אחוז מהמחנכים והמורים חשבו לעזוב את המקצוע מוקדם מהמתוכנן, כמעט כפול ממספר המורים שאמרו את אותו הדבר ביולי 2020.

לאחרונה, סקר גאלופ גילה כי  מורי  בתי הספר  ( K- 12 ) בארה"ב סובלים משיעורי שחיקה גבוהים יותר מכל פלח אחר בכוח העבודה בארה"ב, 44 אחוזים.

מקור

 מדוע שחיקת המורים בקנדה נמוכה מאד ביחס לארה"ב ולשאר מדינות העולם ?

יותר אוטונומיה למורים בקנדה

כותבת מורה אמריקאית שעברה ללמד בקנדה :

"אני גם חושבת שבהרבה מחוזות בקנדה יש לך יותר חופש ואוטונומיה למה ואיך אתה מלמד. איפה שאני גרה, אין לנו שום תצפיות רשמיות מהמנהל  ומהפיקוח ואף אחד לא באמת בודק כדי לוודא שאתה עוקב אחר תוכנית הלימודים. מעולם לא נאלצתי להגיש מערכי יחידות או שיעורים למנהל. הם פשוט סומכים על כך שאתה עושה עבודה טובה כי אתה מקצוען.

אני יכולה להסכים שיש פחות אלימות, אבל חשוב מכך יש חופש באופן שבו את מלמדת. יש לך את הסטנדרטים שלך להוראה , אבל איך את מלמדת אותם תלוי בך לחלוטין. אף אחד מהמנהלים שלי והמפקחים בבתי הספר בקנדה מעולם לא התערב  כמו שהיה בארצות הברית

מקור

חלק ג' , הקשר בין הישגים לימודיים וגודל הכיתה

הקשר בין גודל כיתה להישגים אינו מובהק, ולכן נראה שכיתות קטנות לא מעודדות את ההישגים של הלומדים בהן. גם ההשערה שהשפעת גודל הכיתה על הישגים משתנה בין שכבות חברתיות ובין תלמידים חזקים לחלשים נדחתה בכל המבחנים שבוצעו: לא נמצא הבדל בין הקבוצות הללו בקשר בין גודל הכיתה להישגים.

הממצאים מעידים שגודל הכיתה בפני עצמו איננו מבטיח שיפור בהישגים  . בכיתות קטנות ניתן לאמץ שיטות הוראה פרטניות או הוראה בקבוצות קטנות, למשל. עם זאת, לא ברור אם מורים המלמדים בכיתות קטנות אכן מנצלים את האפשרויות הגלומות בכיתות אלו, ובכללן את שיטות ההוראה המתאימות להן. ייתכן שהם נוקטים פדגוגיה דומה לזו הנהוגה בכיתות גדולות יותר, ובכך מבטלים את היתרון הנובע מגודל הכיתה.

פרק זה לקוח מדוח מצב המדינה 2016, הפרסום השנתי של מרכז טאוב בעריכת פרופ' אבי וייס

מקור

 מחקרים בעולם

יש קשר חיובי בין הקטנת כיתות והישגים לימודיים, אך האפקט חלש יחסית (Hattie 2009) אם משווים אותו לגדלי אפקט במטה-אנליזות שעסקו בפרקטיקות פדגוגיות שנמצאו כיעילות בשיפור הישגים. פרופסור האטי הסביר ממצא זה, המנוגד כל כך לאינטואיציות של אנשי חינוך והורים בעזרת ממצא מרכזי של Finn( 2002), שחקר את פרויקט STAR והראה כי ככלל, המורים לימדו בכיתות הקטנות כמו בכיתות הגדולות, בלי לנצל את ההזדמנות להוראה מותאמת אישית, למשוב אינטנסיבי וללמידה שיתופית

השקעת משאבים בהקטנת כיתות חייבת להיות מלווה בהשקעת משאבים בשכלול פרקטיקות ההוראה על מנת להיות אפקטיבית. האטי (2009) טען כי רק אם המורים יעברו הכשרה מחדש להוראה בכיתות קטנות יותר, יוכלו רבות מהאסטרטגיות האופטימליות להשפיע על הישגי תלמידים. מכאן נובע הצורך בהגדלת ההשקעה בהכשרה ובפיתוח מקצועי של מורים.

מקור וקרדיט : ד" ר אורנה שמחון , משרד החינוך

מחקרים על קשר בין גודל כיתה ובין התנהגות ותפיסות של מורים

 במחקרים שונים נשאלו מורים באופן ישיר על העדפותיהם בנוגע לגודל כיתה.

כצפוי, המורים נטו להעדיף כיתות קטנות וטענו כי בכיתות קטנות קל יותר לנהל את השיעור (פחות התנהגות לא נאותה), להקדיש זמן רב יותר לכל תלמיד ולערב את התלמידים בפעילות הלימודית. אולם, הן תצפיות על התנהגות מורים כמו במחקר על מחקרי תכנית STAR בארה"ב   הן נתונים מסקרים רחבי היקף שהועברו למורים, אינם מביאים עדות אמפירית חזקה להשערה שהמורים אכן משנים בפועל את אופן ההוראה שלהם בכיתות קטנות. רייס (1999  Rice ) ניתחה את נתוני סקר האורך האמריקאי NELS ומצאה קשר חלש בלבד בין גודל כיתה לבין פרקטיקות הוראה בבתי ספר על-יסודיים במתמטיקה ומדעים. בכ4000- כיתות מדעים לא נמצא קשר בין גודל הכיתה לסגנון ההוראה, בעוד בקרב כ5,000- כיתות מתמטיקה נמצא כי מורים בכיתות קטנות, בהשוואה למורים בכיתות גדולות, שהו יותר זמן עם תלמידים פרטניים ובקבוצות קטנות, הקדישו יותר זמן לדיונים בכיתה כולה, ועסקו יותר בשיטות שהחוקרת הגדירה "חדשניות" , למשל, שימוש בסרטים, הנחיה של דיונים על ידי תלמידים(. בנוסף, מורים בכיתות גדולות, במתמטיקה ובמדעים, עסקו יותר בניהול הכיתה בהשוואה למורים בכיתות קטנות – אך אפקט זה נעלם כשהגודל הכיתה עלה על 20 תלמידים.

קשר חלש בלבד דווח גם ע"י Shkolnik and Betts ( 1999 ) על בסיס נתוני סקר אורך אחר, LSAY לדוגמה,החוקרים הראו כי הקטנת כיתה מ40 תלמידים ל20- תוסיף רק 3% לזמן ההוראה הפרטנית

מקור וקרדיט : ד" ר אורנה שמחון , משרד החינוך

מסקנה אפשרית מסקר TALIS היא שהמפתח לשביעות הרצון של מורים קשור יותר לאקלים הארגוני בבית הספר מאשר למשאבים החומריים, המתבטאים בגודל הכיתות, בדומה לשביעות הרצון של רופאים העשויה להיות גבוהה גם כאשר המחלקות צפופות……

מקור וקרדיט : ד" ר אורנה שמחון , משרד החינוך

נספח

 ד"ר איתי אשר ,  גודל כיתה ויחס תלמידים למורה – סקירת מדיניות בינלאומית וממצאי מחקר

פרופ' יזהר אופלטקה,   

עומס בעבודת המורה פרשנות, גורמים, השפעות ותכנית פעולה

· · · · · ·

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *