אוריינות מידע של תלמידי כיתות ה-ו

1300

מאת :

ד"ר סיגל בן-עמרם, מכללת סמינר הקיבוצים, הפקולטה לחינוך.

פרופסור נועה אהרוני, אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המידע.

פרופסור יהודית בר-אילן (ז"ל), אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המידע.

המאמר המלא פורסם בכתב העת דפים של מכון מופ"ת , גליון 73

עמודים 194-165

קישור לגיליון המלא של כתב העת דפים

מה זה אוריינות מידע ? :

בתחום החינוך והלמידה המושג מתייחס ליכולת הלומד לזהות את הצורך במידע, לאתר ולאסוף מידע, להעריך מידע, לנתח ולפרש את המידע ולהציגו בצורה משמעותית  ופותחו מספר שיטות להקניית מיומנויות מידע.

תקציר

במחקר זה, שנתוניו נאספו במחצית הראשונה של שנת תשע"ה, השתתפו 263 תלמידי כיתות ה'-ו' משני בתי ספר יסודיים-ממלכתיים, בעלי מעמד סוציו-אקונומי זהה ותשתית טכנולוגית דומה.

בית-ספר אחד השתתף ב'תכנית התקשוב להתאמת מערכת החינוך למאה ה – 21 ,'שמשרד החינוך מפעיל משנת 2010 , ובית-ספר שני שלא השתתף בתכנית באותה עת.

ביקשנו לבדוק, באמצעות שאלון ומטלה מתוקשבת, האם ימצאו הבדלים בין תפיסת התלמידים בשני בתי הספר בהקשר למסגרת בה נלמדו מיומנויות מחשב ומידע; היקף לימוד המיומנויות בבית הספר; הערכת מידת שליטתם האישית של המשתתפים במיומנויות מחשב ומידע; ורמת השליטה שלהם בפועל במיומנויות אוריינות מידע.

השאלה האחרונה נבדקה באמצעות מטלת אוריינות מידע, שבדקה את שליטת המשתתפים בפועל בשאלות הקשורות ב'הגדרת הצורך במידע', 'חיפוש מידע' ו'הערכת מידע'. תצפית בהקלטת מסכי המחשב אפשרה לנתח את התנהגות המידע של המשתתפים.

הממצאים העלו כי, בשני מוסדות הלימוד, רוב התלמידים רואים את תרומת בית-הספר לפיתוח מיומנויות המידע שלהם כנמוכה ביותר והם רוכשים את הידע שלהם בתחום במסגרות אחרות. עם זאת, הם רואים עצמם כבעלי שליטה גבוהה ביותר במיומנויות מידע, תפיסה שנמצאה מוטעית, לאחר שנבדקו היכולות שהפגינו בפועל במטלת אוריינות מידע.

ממצאי המחקר מלמדים כי בבואנו להקנות לתלמידים מיומנויות מידע, אין להניח כי הם ידעו כיצד להתמודד עם מטרות הלמידה באופן 'טבעי' ובכוחות עצמם. יש להקדיש תשומת לב להתנהגות המידע של התלמידים, לאבחן אותה, לברר מה הם נקודות החולשה והחוזק שלהם בתחום זה ולהעריך את התפתחות היכולות שלהם לפני הלמידה, במהלכה ובסיומה.

מסקנות המחקר וכיווני ההמשך

במחקר זה ביקשנו להציג תמונת מצב של אוריינות המידע של תלמידי השכבה הבוגרת של בית הספר היסודי, על רקע תוכנית התקשוב של משרד החינוך שדרשה לשלב בתוכנית הלימודים הוראה ולמידה של אוריינות מחשב ומידע. הממצאים הצביעו על פער בין התפיסה העצמית של התלמידים לגבי שליטתם במיומנויות מידע ובין הצלחתם בביצוע מטלה הדורשת אוריינות מידע. עוד נמצא כי השליטה במיומנויות המחשב הכרחית אך אינה מספקת כדי לתרום ללמידה משמעותית הנדרשת לרמה גבוהה של אוריינות מידע.

ניתוח הממצאים הוביל ליצירת מודל המתאר את תהליך הלמידה הרצוי לפיתוח יכולות התורמות להצלחה בביצוע מטלה המעידה על אוריינות מידע. על פי המודל, בתהליך זה יש לפתח הן את מיומנויות המחשב הן את מיומנויות המידע של התלמידים, תוך התייחסות למורכבות התהליך המידעני בכללותו ולכל אחד ממרכיביו בנפרד, כמשתנה התורם להעלאת הרמה של אוריינות המידע. תרומה נוספת של המודל היא ביצירת חיבור בין אוריינות מידע להתנהגות מידע כתהליכים משלימים, שהשילוב ביניהם עשוי לתרום ביתר שאת לחיזוק מיומנויות המחשב והמידע של התלמידים.

תוצאות המחקר גם עשויות להצביע על חשיבות תפקידם של המורים בימינו כמנחים ומכוונים את תלמידיהם כיצד לפתח יכולת למידה ולהגיע לתוצרי למידה בעזרת מיומנויות טכנולוגיות ומיומנויות מידע.

בבואנו לפתח את אוריינות המידע של התלמידים ולהעריך את יכולותיהם, אין להניח כי הם ידעו כיצד להתמודד עם מטרות הלמידה באופן "טבעי" ובכוחות עצמם, או מעצם הולדתם לחברה של טכנולוגיה דיגיטלית. חשוב להקדיש תשומת לב להתנהגות המידע של התלמידים, לאבחן אותה ולברר מהן נקודות החוזק והחולשה שלהם בתחום. כשמטילים על תלמידים מטלות הדורשות אוריינות מידע, יש לתכנן אותן ולהבנותן על פי נקודות אלה. רצוי לראות באוריינות מידע תחום דעת בעל מאפיינים משלו.

כדי שמורים יצליחו להקנות לתלמידיהם ידע ושליטה במיומנויות מחשב ומידע באופן יעיל ואפקטיבי, יש להכשירם לכך.

מפאת אילוצי הזמן וכדי למנוע עומס מהתלמידים שהשתתפו במחקר, הוגבלו ניתוח היכולות והתנהגות המידע של התלמידים לבחינת שלושה מתוך חמשת המרכיבים הכלולים באוריינות מידע. בין שלושת אלה הושם דגש רב יותר על חיפוש מידע.

כמחקר המשך, עם תלמידים בוגרים יותר, ראוי לפתח מבדק שיעריך ביתר שאת את יכולת הגדרת הצורך במידע של התלמידים והערכת מידע ואף להתייחס לתהליך בכללותו תוך שילוב שני המרכיבים הנוספים – עיבוד ומיזוג מידע והצגת מידע. הבחירה בשיטת חקר מקרה הגבילה את המחקר לשני בתי ספר בלבד, במטרה להציג צילום עומק של מצב הלמידה בנקודת זמן מסוימת.

אנו מאמינים כי ממצאי מחקר מסוג זה, גם אם אינם משקפים אחד לאחד את הנעשה בכלל בית הספר היסודיים, עשויים להציב מראה מול עיניהם של אנשי מערכת החינוך המבקשים לברר מה מצבו של המוסד הלימודי שהם קשורים אליו בנושא זה.

 ראו גם :

 סיכום עיקרי הממצאים מתוך עבודת הדוקטורט של ד"ר סיגל בן –עמרם , 2018: 

· ·

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *